Viser arkivet for juni, 2010

Samling av regional næringskompetanse

Nord Gudbrandsdalen har unike moglegheiter for kreativ næringsutvikling framover. Det fordrar at kommunane evner å sjå ut over kommunegrenser, slik næringslivet har lang og god tradisjon og erfaring med å gjere.

Les meir…

Nei til samkommunen

Kommunal og Regionaldepartementet har sendt eit framlegg om å lovfeste samkommunemodellen ut på høyring hjå kommunane. Eg er svært skeptisk til denne modellen, og vil i dette innlegget gjere nærare greie for dei viktigaste ankepunkta.
Les meir…

Klimapark 2469

Tysdag opnar verdens fyrste isgrotte i sitt slag ved Juvfonna i nærleiken av Jotunheimen nasjonalpark. Visjonen er å skapa eit internasjonalt leiande område for publikumstilrettelagt klimaobservasjon.
Les meir…

Lom - gjestfritt og nyskapande

Gjestfritt og nyskapande er visjonen for Lom som kommunestyret vedtok i 2007. Dette i samband med godkjenning av ny kommuneplan som skal gjelde fram til 2020.
Les meir…

Distriktspolitiske satsingsområde

Attraktive regionsentra og tettstader er i dag ein viktig føresetnad for bulyst.
Erfaring syner at det gode lokalsamfunnet også er det beste reisemålet.

Les meir…