Viser arkivet for stikkord budsjett

Fleirbrukshall i Lom

Politikarane i Lom må i løpet av neste år ta stilling til om ein skal gå vidare med eit stort investeringsprosjekt.
Dei førebelse planane for ein fleirbrukshall med nye lokale for den vidaregåande skulen er lagt fram. Du kan lese meir om desse planane på nettstaden til Lom kommune

Mange spør seg no om kommunen kan ta seg råd til ein slik storsal. Det er eit viktig spørsmål.Og eg skal vere forsiktig med å konkludere på dette no. Men det vi alt veit er at er at det er stor næringsmessig interesse for å delta. Ein større investor har alt signalisert vilje til å gå inn med eit millionbeløp for å støtte prosjektet. Samstundes er fleire bedrifter i Lom no inne i ein prosess der dei vurderer moglegheitene for å delta i eit spleiselag.

Vi står no midt i ein krevjande budsjettprosess Budsjett er som regel aldri enkelt. Men budsjett er prioritering.
Det er eit svært godt utgangspunkt på dei fleste område i Lom. Vi har høg tenestekvalitet og kan dokumentere det gjennom medarbeidar og brukarundersøkelsar. Årets budsjett innebær på ingen måte noko rasering av tenestetilbud, snarare ei mindre justering.

Fleirbrukshallen vil opna eit nytt moglegheitsrom. Det handlar og om å sikra den vidaregåande skulen si framtid og moglegheit til utvikling her.

Eg trur dette er eit felles prosjekt som vil bli veldig viktig for utviklinga i Lom framover og ser fram til spanade diskusjonar om temaet.

Nokon spør seg om vi har råd til å bygge. Andre lurar på om vi har råd til å la vere.