Viser arkivet for stikkord fornybar

Fornybar satsing ?

Regjeringa har i dag fått støtte frå finanskomiteen om å pålegge biodiesel ei auka miljøavgift !!! Det er eit stort steg attende for satsinga på fornybare energikjelder. Og for framtidssamfunnet Noreg.

Har i dag, som representant for LVK vore innleiar på Energi 2009. Mitt bodskap til møtelyden var 4 delt.

1. Sett naturen i arbeid
2. Oljeeventyret kan hjelpe oss å skapa eit grønt energi eventyr
3. Vi treng ein heilskapleg politikk for realisering av fornybar energi
4. Energiproduksjon kan ikkje skje utan naturinngrep

Det var ei spesiell oppleving på denne dagen. Vi veit at finanskomiteen på Stortinget har slutta seg til Arbeidarpartiet sitt framlegg om å pålegge biodiesel auka avgift. Torstein Rudihagen beklagar seg, men har ikkje eingong nådd fram med synet i sitt eige parti.

Skal vi i røynda få ein ny heilskapleg satsing på fornybare energikjelder i landet, må også styresmaktene innsjå at slike feilgrep ikkje kan forekoma.

GD meiner på leiarplass at dette er ei dårleg sak for miljøet og regjeringa. Men ei særleg dårleg sak for Arbeidarpartiet. Eg er langt på veg samd i dette.

Vi treng ein ny politikk for å realisere moglegheiter innan fornybar energi. Det er synd viss ikkje den raud grøne Regjeringa vil gje oss denne moglegheita.

40.000 nye arbeidsplassar !

Det er energi i kvar solstråle, kvar regndråpe og kvart eit vindkast. Det er energi i skogen og i kulturlandskapet som mange stader gror att. Noreg er faktisk Europas største batteri fordi halvparten av vasskraftreserva på kontinentet ligg her. Det er denne energien vi må bruke meir av. Og som vil skape arbeidsplassar over heile landet.

Målretta satsing på fornybar energi kan gje altså landet 40.000 nye arbeidsplassar. Men dette er sjølvsagt avhengig av at vi får ei regjering etter valet som er villig til å satse tungt på fornybar energi. Dette temaet var ikkje prioritert høgt nok ved dei siste regjeringsforhandlingane på Soria Moria. Gjev valresultatet grunnlag for ei ny “raus” grøn regjering med fornybar ambisjonar, og ei Soria Moria II, må satsinga styrkast.

Eg vonar Noreg framleis vil vere ei energistormakt i verda. Men difor har vi eit stort ansvar for å få pendelen til å svinge frå fossil energi til fornybar energi. Dette er faktisk eit område der EU ligg framfor oss. Og overalt ser vi no at statar og institusjonar satsar på fornybar og alternativ energi. USAs president ynskjer det. Det internasjonale energibyrået ynskjer det. Og Senterpartiet er det partiet i Noreg som er klarast seier at dei ynskjer det.

I eit land som har så store ressursar som Noreg, vil det vere eit svik mot etterkommarane våre å ikkje legge til rette for å ta dei store fornybar ressursane i bruk.

På dette feltet har Senterpartiet sagt seg villige til å bruke opp mot 8 milliardar kroner årleg i åra som kjem. Og det er naudsynt om vi skal nå klimamåla vi sette i klimaforliket.

Då held det ikkje å kjøpe seg avlat i form av klimakontraktar i utlandet.