Viser arkivet for stikkord nasjonalpark

Kvinner inn i fjellforvaltninga

Liv Signe Navarsete seier at ho er glad for at Senterpartiet har fått gjennomslag for lokal forvaltning av verneområda. Men det er naudsynt med fleire kvinner i forvaltninga av verneområda.

Eg takksam for Senterpartiet sitt gjennombrot i spørsmålet om lokal forvaltning. Dette styrkjer lokaldemokratiet. Likevel er det ein annan milepæl vi må arbeida med. Det å få langt fleire kvinner inn i forvaltninga av verneområda.

Eg har tidlegare brukt Reinheimen nasjonalpark som eksempel.
Der er det oppretta eit kontaktutval med med to representantar frå kvar av dei 6 berørte kommunane. Alle representantane i Reinheimen er menn.

Slik handtering av viktige likestillingsspørsmål er ikkje bra. Dette er også eit problem som strekkjer seg ut over forvaltninga av Reinheimen. Det manglar likestilling i lokal naturforvaltning. Av 440 deltakarar i lokale referansegrupper er det berre 10,9 % kvinner. Dette har NINA dokumentert i ein rapport.

Bruk og vern av landskap og naturressursar er eit mannsdominert felt. Eit område der norsk likestillingspolitikk er fråverande.

Det er eit stort problem når kvinner ikkje deltek i like stor grad som menn.

Det handlar om rettferd og fridom til å delta. Det handlar om at kvinner, med sine erfaringar, vil kunne tilføre forvaltninga nye idear og verdiar. Og det handlar om at ei slik kjønnsbalanse som NINAs rapport avdekkjer svekkar tilliten til dei valgte organa og dermed legitimiteten til dei vedtak som vert fatta. Studier viser at det utgjer ein viktig forskjell om kvinner deltek eller ikkje.

Nå skal forvaltningsstyret for Breheimen nasjonalpark opprettast. Signal frå departementet tydar på at det er ynskjeleg at kommunane stiller med ordførarane. I dette tilfellet tre menn. Breheimen må få ei god kjønnsbalanse i forvaltningstyret. Det er å håpa at dei tre kommunestyra samrår seg, og sikrar kvinnerepresentasjon gjennom val av sine medlemmar.

Nasjonalparklandsbyar på tur

Nasjonalparklandsbyane Storslett, Geilo, Jondal, Vingelen og Lom nyttar denne veka til å vitja Sørtirol. Turen går til Val Venosta/Vinschagau-dalen og nasjonalparken Stelvio/Stilfserjoch heilt nord i Italia.

Formålet er å hente inspirasjon i utviklinga av Noregs nasjonalparklandsbyar. Representantar både frå MD, DN, Fylkesmennene, Fylkeskommunane og ikkje minst næringslivet deltek. Vi vil også sjå nærare på næringsutvikling i og rundt ein italiensk nasjonalpark.

Mange hevdar at fleire land i Europa er komne lengre i å utnytte moglegheitene som vernet gjev enn Noreg, og det skal bli spanande å sjå om denne teorien stemmer med fakta.