Viser arkivet for stikkord oppland

Meir makt til SP ?

Partileiinga har gjort ein kjempejobb !

Den raud grøne regjeringa har fått fornya tillit gjennom dette valet. Senterpartiet beheld om lag same oppslutninga som ved siste val, men er no større enn SV, og det nest største partiet i Regjeringa

Eg meiner heilt klart at det må gje seg synlege utslag når Stoltenberg går i gang med forhandlingar og fordeling av departement. Senterpartiet har i dag 4 departement og SV har 5, men dei har og den prestisjetunge finansministerposten. No har også Arbeidarpartiet vorte større, men eg trur dei er romslege nok til å tilgodesjå dei mindre partnarane med både statsrådspostar og gjennomslag i politiske hjartesaker.

VG har funne ut at landbruk og distriktspolitikk var fråverande tema i valkampen. Dei blir garantert sterkt tilstades når forhandlingane om Soria Moria II vert sett i gang. Eg ynskjer meg mellom anna ein ny rovdyrpolitikk. Og ser gjerne ein ny miljøvernminster frå Senterpartiet.

Rotet hjå dei borgarlege partia held fram med uforminska styrke. Det ser faktisk berre ut til å bli verre og verre. Nå får Lars Sponheim skulda og ansvaret for resultatet. Eg meiner det er eit ansvar Sponheim kan bæra med rak rygg. Han har med sitt klare og kloke standpunkt i høve FrP gjort eit framtidsretta val for partiet Venstre.

Høgre, FrP, KrF og Venstre har brukt 4 år på å førebu eit klårt alternativ. Det har dei ikkje makta. Og rotet held nok fram i 4 nye år. Ikkje fordi dei ikkje vil samarbeide. Men rett og slett fordi dei politiske avstandane mellom desse 4 partia er enorme.

Ordføraroppfordring !

Senterpartiet er berre for bønder. Det er ein refleksjon vi av og til høyrer. Det er ikkje rett. Sjølvsagt fører vi ein politikk som er god for jordbruket og for bøndene. Bergens Tidenes røynde faktasjekkere har no faktisk dokumentert at SP i Regjering utgjer ein viktig skilnad på jordbruksoppgjera.

Men Senterpartiet er så mykje meir enn eit bondeparti.

Det er mange parti som pratar om distriktspolitikk, men det er berre Senterpartiet som har det under skinnet, og som er tydelege på at ein god distriktspolitikk er den beste samfunnspolitikk. I eit land som Noreg med sine enorme naturgjevne ressursar vil ein være avhengig av at samfunnspolitikken har alle element av god distriktspolitikk i seg. Ferske undersøkelsar viser at også folk i byene har denne oppfatninga.

Vi er opptatt av distriktspolitikk og næringsutvikling. SP fokuserer på fornybar energi og miljøspørsmål. Det er ein grøn tråd mellom barnehage, skule og det nye kunnskapssamfunnet. Tryggleik, nærleik og omsorg står sentralt for oss i alle livets fasar. Vi har pressa gjennom den digitale allemannsretten og den moderne kommunikasjonsteknologien i heile landet. Det er ein av grunnane til at folk kan busette seg i store delar av distriktsnoreg i dag, og samstundes fylle plikter i arbeid og privatliv. Vi står opp om lokal forvaltning og lokaldemokratiet.

Vi har lagt fram ein ambisiøs nasjonal transportplan som vi no ber om og få gjennomføra.

Vi meiner at det er viktig for busetting og næringsutvikling å kunne ha stortingsrepresentantar med ei avklart haldning til EU saka.

Vi har styrka kommunane, langt meir en kunsumprisindeksen skulle tilseia. Det har vorte fleire hender i osmorg og betre og tryggare tenester.

Om FRP og Høgre skulle koma i Regjering etter valet vil vi støtta deira rovdyrpolitikk. Det er vel også den einaste støtten dei kan få frå oss. FRP vil sjølv utgjere eit farlegare rovdyr for norsk landbruk enn ulv, jerv, bjørn og gaupe til saman. Dei vil utrydda bonden. For over 6,0 mrd i reduksjon på jordbruksavtalen har dramatiske konsekvensar for heile landet. For matvaretryggleik, busettingsmønster og næringsliv.

Det sier seg sjølv at ein politikk der den enkelte skal være sin eigen lykkes smed, vil føre til jakt på kortsiktige gevinstar og ikkje ei bærekraftig utvikling.

Senterpartiet kan syna til gode resultat gjennom arbeidet lokalt i kommunane, regionalt og nasjonalt den siste perioden. Den grunnleggande skilnaden frå Senterpartiet til andre parti er at vi meiner det same i kommunane, i fylket som på Stortinget. Vi er eit parti med gode kandidatar.

Dei som stør oss i kommuneval, bør også gjere det ved stortingsvalet. Som ordførarar erfarer vi kor viktig det er for innbyggarane at den raud grøne regjeringa får halde fram med sitt arbeid også neste periode.

Du kan stole på dei løfta våre kandidatar gjev. Vi ber no om folkets tillit slik at både Anne Tingelstad Wøien og Johannes Rindal kan arbeida vidare med viktige sakar for Opplandssamfunnet i neste periode.

Underteikna oppmodar alle til å stemma på SP i Oppland.

Lom 02.09.2009

Hans Seierstad, Østre Toten

Jan Arild Berg, Etnedal

Kåre Helland, Sør Aurdal

Knut Haalien, Vang

Mona B.Nicolaysen, Gausdal

Rolv Kristen Øygard, Skjåk

Per Dag Hole, Lesja

Bengt Fasteraune, Dovre

Simen Bjørgen, Lom

Alle SP ordførarar i Oppland

Kvinner inn i fjellforvaltninga

Liv Signe Navarsete seier at ho er glad for at Senterpartiet har fått gjennomslag for lokal forvaltning av verneområda. Men det er naudsynt med fleire kvinner i forvaltninga av verneområda.

Eg takksam for Senterpartiet sitt gjennombrot i spørsmålet om lokal forvaltning. Dette styrkjer lokaldemokratiet. Likevel er det ein annan milepæl vi må arbeida med. Det å få langt fleire kvinner inn i forvaltninga av verneområda.

Eg har tidlegare brukt Reinheimen nasjonalpark som eksempel.
Der er det oppretta eit kontaktutval med med to representantar frå kvar av dei 6 berørte kommunane. Alle representantane i Reinheimen er menn.

Slik handtering av viktige likestillingsspørsmål er ikkje bra. Dette er også eit problem som strekkjer seg ut over forvaltninga av Reinheimen. Det manglar likestilling i lokal naturforvaltning. Av 440 deltakarar i lokale referansegrupper er det berre 10,9 % kvinner. Dette har NINA dokumentert i ein rapport.

Bruk og vern av landskap og naturressursar er eit mannsdominert felt. Eit område der norsk likestillingspolitikk er fråverande.

Det er eit stort problem når kvinner ikkje deltek i like stor grad som menn.

Det handlar om rettferd og fridom til å delta. Det handlar om at kvinner, med sine erfaringar, vil kunne tilføre forvaltninga nye idear og verdiar. Og det handlar om at ei slik kjønnsbalanse som NINAs rapport avdekkjer svekkar tilliten til dei valgte organa og dermed legitimiteten til dei vedtak som vert fatta. Studier viser at det utgjer ein viktig forskjell om kvinner deltek eller ikkje.

Nå skal forvaltningsstyret for Breheimen nasjonalpark opprettast. Signal frå departementet tydar på at det er ynskjeleg at kommunane stiller med ordførarane. I dette tilfellet tre menn. Breheimen må få ei god kjønnsbalanse i forvaltningstyret. Det er å håpa at dei tre kommunestyra samrår seg, og sikrar kvinnerepresentasjon gjennom val av sine medlemmar.