Viser arkivet for stikkord rovviltforliket

Rovviltforliket anno 2004.

Stortingsfleirtalet vedtok i 2004 det såkalla rovviltforliket. Dei partia som gjekk inn for dette forliket var Ap, H, SV, KrF og V.

Det er viktig og hugse dette, i det ordskiftet som no pågår, der politikarar frå ymse parti vimsar rundt og meiner noko om rovdyrpolitikken.

Dette forliket er årsaken til den feilslåtte politikken som vert ført på området. Og grunnen til at folk i rovdyrutsette område slit med dårlegare livskvalitet og at grunnlaget for næringsutvikling i mange delar av distriktsnoreg smuldrar bort.

Sp og Frp røysta imot.

Gjennom dette forliket vart det sett bestandsmål for ulv, bjørn, jerv, gaupe og hekkande kongeørn.

Situasjonen er utåleleg, sidan det mange stader er vanskeleg å dokumentere om bestandsmåla er nådd. Konsekvensane av forliket er mange. Næringstap, attgroing, tap av biologisk mangfald og ikkje minst dårlegare livskvalitet for menneske som bur i rovdyrutsette område.

Korleis ville du likt om ulven luska rundt ditt hushjørne og øydela livsgrunnlaget ?

Bruk av utmarka er ei miljøvennleg form for verdiskaping som også er viktig for å oppretthalde det biologiske mangfaldet. Noreg treng aktive utmarksnæringar for å vareta eit kulturlandskap som er viktig for å utvikle reiseliv som næring i Noreg.

Eg er difor glad for at Senterpartiet meiner at vi må få ei ny rovviltforvalting. Forankra i lokalsamfunna på ein måte som sikrar artsmangfaldet gjennom eit felles internasjonalt ansvar for å forvalte rovviltbestandane.