Viser arkivet for stikkord stortinget

Krystallklare ungdomskrav

Ungdomsråda utanfor Stortinget

Ungdomsråda i Sel, Dovre og Lom gjesta i dag Stortinget. Dette er ein del av prosjektet utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Ungdommen møtte mellom anna vararepresentant på Stortinget Johannes Rindal og statssekretær Janne Sjelmo Nordås i Kommunal og regionaledepartementet.

Dei var begge opptatt av å få innspel som kunne nyttast i forhandlingar med dei to andre regjeringspartia. Ungdommen fremja klåre krav til politikarane.

Vern Nedre Otta og syt for at alle kommunar har ein barne og ungdomsmedarbeidar i full stilling var konkrete krav til den nye regjeringserklæringa. Opprett gjerne næringsfond som kompensasjon for vassdragsvern, men syt da og for å øyremerka delar av løyvingane til ungdommen. Betre tilrettelegging for ungdom som ikkje er interessert i handball eller fotball og som såleis lett kan falle mellom to stolar var også fremja som ynskje. Stemmerett for 16 åringar var eit anna forslag som falt i god jord hjå dei unge.

Den låge valdeltakinga vart og tema, og ungdommen kom med mange forslag for å betre dette.

I sum sa statssekretæren seg godt nøgd med dei mange innspela. Og her er det ting å gripe fatt i for både kommune og stortingspolitikarar framover uansett regjeringserklæring.