Viser arkivet for stikkord umb

Landbrukets avgjerande rolle.

Sumardag frå Nyrnes mot Lom

Forsking tyder på at det ikkje er den uberørte naturen som er den viktigaste for turisten, men derimot det kulturlandskapet som er skapt i kraft av menneskeleg påverknad gjennom eit aktivt landbruk over heile landet.

Primærnæringane må difor framleis være ein bærebjelke i den samla næringsstrukturen, og må få økonomiske kår som gjer dette mogleg. Både ut ifrå den verdiskapinga næringa står for isolert sett, men og ut frå dei ringverknader dette har for utvikling av andre næringar. Tydelegaste provet på dette er reiselivets aukande fokus på kulturlandskapet som grunnlag for utvikling.

Det er i dag et stort etterslep i investeringar i landbruket, og difor vonar eg at partane i årets jordbruksforhandlingar vert samde om å auka ramma for bygdeutviklingsmidlar monaleg.

Som andre innovative næringar treng også landbruket samarbeid og forsking for å få utvikling. Å legge til rette for et tettare samarbeid mellom dei ulike kompetansemiljøa innan landbruket må være ein viktig føresetnad for å styrke utvikling og nyskaping.

Her må universitetet for miljø og biovitenskap på Ås spela ei langt viktigare rolle for kunnskapsbasert næringsutvikling i distriktsnoreg.